TOUR CANADA - CUBA

68,900,000 VND

9 ngày 8 đêm - Ngày khởi hành: 11/10/2018
83,900,000 VND

11 ngày 10 đêm - Ngày khởi hành: 11/09/2018
81,900,000 VND

10 ngày 9 đêm - Ngày khởi hành: 11/10; 08/11/2018